NEW & ARTICLES

ห้องเย็น แช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room) ห้องเย็นประเภทนี้มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิ เพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เชื้อเอมไซน์ย่อยเนื้อในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย็นเฉียบพลันจะมีข้อกำหนดของเวลาเข้ามาด้วย อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ประมาณ 2-10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า ห้องเย็น แช่แข็ง (Freezer Room) ห้องเย็นประเภทนี้เป็นห้องที่มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิและเก็บสินค้าในช่วงเวลานาน ๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้น ๆ เช่น ปลาแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8-10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room) ห้องเย็นประเภทนี้มีไว้สำหรับเก็บรักษาสินค้าซึ่งสินค้าถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยสินค้าที่นำมาเก็บมีอุณหภูมิต่ำกว่า หรือเท่ากับ อุณหภูมิของห้องเก็บรักษาสินค้าในการคำนวณโหลดทำความเย็นไม่จำเป็นต้องคิดค่าความร้อนจากตัวสินค้า อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท พิกซี่ คอนซัลติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด ประเทศอินเดีย จัดแถลงข่าวการจัดงาน International Sugar Rice Maize and Agricultural Expo Asia 2012 หรือISRMAX Asia 2012 งานแสดงเครื่องจักรกล นวัตกรรม เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนานานาชาติเพื่ออุตสาหกรรม ข้าว ข้าวโพด และน้ำตาล ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ...